top of page
Politricka_RainbowIn_money.jpg

Všeobecné obchodné podmienky

Tieto Pravidlá sú Vám poskytnuté pred uzatvorením kúpnej zmluvy, a to takým spôsobom, ktorý zaručuje neobmedzený prístup k textu Pravidiel. Prosíme o prečítanie Pravidiel pred otvorením účtu v e-shope alebo pred zakúpením tovaru bez registrácie.

Internetový obchod, pôsobiaci pod doménou www.politricka.com.

Zákazník môže rýchlo a efektívne kontaktovať Predajca prostredníctvom elektronickej pošty (adresa: politricka@gmail.com) alebo telefonicky (telefónne číslo: +421 948 220 767 od pondelka do piatku medzi 8:00 až 16:00. 

I. Všeobecné ustanovenia

1. Obchodné podmienky upravujú pravidlá pre zadávanie objednávok a predaj tovaru v internetovom obchode POLiTRičKá.
2. Zadaním objednávky zákazník potvrdzuje oboznámenie sa s obchodnými podmienkami obchodu POLiTRičKá a akceptuje ich v plnom rozsahu.
3. Zadaním objednávky na akčný tovar zákazník akceptuje obchodné podmienky platné pre akčný tovar.
4. POLiTRičKá predáva výhradne cez internet.

II . Prezentácia tovaru

1. Obchod POLiTRičKá vynaložil všetko úsilie, aby zabezpečil, že publikované údaje sú bez chýb alebo nepresných informácií .
2. V prípade, že sa nezhoduje opis s fotografiou alebo pokiaľ sa jedná o závadný tovar, je zákazník povinný o tejto skutočnosti okamžite informovať prevádzkovateľa obchodu POLiTRičKá.
3. Všetky ceny uvedené v ponuke sú vrátane DPH.
4. Cena uvádzaná u každého tovaru je platná v čase uskutočnenia objednávky. Obchod si vyhradzuje právo na zmenu ceny tovaru v ponuke, pridávanie nového tovaru do ponuky internetového obchodu a ohlasovania, odvolávania alebo vykonávania zmien akčných ponúk na internetových stránkach obchodu.
5. Tovar uvedený na fotografiách sa v skutočnosti môže mierne líšiť od skutočného stavu.

 

III . Registrácia zákazníkov

1. Registrácia je bezplatná a vykonáva sa vyplnením registračného formulára na internetových stránkach obchodu. Objednanie tovaru je možné aj bez registrácie užívateľa.
3. Pri registrácii je potrebné uviesť správne a pravdivé údaje, inak objednávka nemusí byť realizovaná. Zákazník musí spĺňať tie isté podmienky aj v prípade nákupu bez registrácie.
4. Osobné údaje zákazníkov sú zbierané výhradne pre potreby obchodu a spracovávané pre hospodársku činnosť spoločnosti, realizáciu propagačných a reklamných akcií, a v súlade s požiadavkami na ochranu údajov.

IV . Proces objednania

1. Objednávky sú prijímané len elektronicky na internetovej stránke www.politricka.com - 7 dní v týždni, 24 hodín denne. 
2. Objednávky sú vybavované v pracovné dni od 08:00 do 16:00.
3. Po zadaní objednávky každý zákazník dostane, na zadanú emailovú adresu, informáciu o prijatí objednávky spolu s jej číslom.
4. Zadaní objednávky je totožné s podpísaním obchodnej zmluvy so spoločnosťou POLiTRičKá.
5. Zákazník môže vykonávať v objednávke zmeny alebo jej celú zrušiť až do momentu vystavenia daňového dokladu. V prípade zmeny alebo zrušenia objednávky je potreba to urobiť vo svojom účte na POLiTRičKá alebo sa telefonicky kontaktovať so zákazníckym servisom obchodu.
6. Zdvorilo Vás informujeme, že neposkytujeme možnost vystavenia faktury s DPH údajmi firmy.

V. Vybavenie objednávky

1. Obchod je povinný tovar doručiť v nepoškodenom stave.
2. Objednávka bude vybavená za predpokladu, že je tovar k dispozícii na sklade alebo u dodávateľov obchodu. V prípade nedostupnosti objednaného tovaru je zákazník informovaný o stave objednávky a môže sa rozhodnúť, ako ďalej postupovať (čiastočné vybavenie objednávky, predĺženie čakacej doby, zrušenie celej objednávky).
3. Objednávky sú vybavované podľa toho, kedy boli zadané, až do vyčerpania zásob.
4. POLiTRičKá si vyhradzuje právo odmietnuť objednávku v prípade chyby na stránkach obchodu, spočívajúcej v chybných informáciách o cenách alebo stave tovaru, rovnako tak aj v prípadoch, kedy bude podozrenie o pravosti údajov poskytnutých zákazníkom v priebehu jeho registrácii alebo pri zadávaní objednávky.
5. Zadaním objednávky zákazník súhlasí s využitím a spracovaním osobných údajov kuriérskou spoločnosťou za účelom doručenia zásielky.

VI . Vrátenie objednaného tovaru

1. Podľa zákona z 30. mája 2014 r. O ochrane práv spotrebiteľov (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), môže zákazník bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu pred uplynutím tejto doby.
2. Podľa zákona z 30. mája 2014 r. O ochrane práv spotrebiteľov (Dz. U. z 2014 r., poz. 827), môže zákazník bez udania dôvodu odstúpiť od zmluvy o elektronickej komunikácii a poskytovaní iných elektronických služieb do 14 dní odo dňa doručenia tovaru. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu pred uplynutím tejto doby.
3. Dôsledky odstúpenia od zmluvy:
(a) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je poskytnutie služby, ak sa služba začala poskytovať s výslovným súhlasom Kupujúceho a Kupujúci vyhlásil, že bol riadne poučený o tom, že vyjadrením súhlasu stráca právo na odstúpenie od zmluvy po úplnom poskytnutí služby, a ak došlo k úplnému poskytnutiu služby,
(b) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru alebo poskytnutie služieb, ktorých cena závisí od pohybu cien na finančnom trhu, ktoré Predávajúci nemôže ovplyvniť a ku ktorému môže dôjsť počas plynutia lehoty na odstúpenie od zmluvy,
(c) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru zhotoveného podľa osobitých požiadaviek Kupujúceho, tovaru vyrobeného na mieru alebo tovaru určeného osobitne pre jedného Kupujúceho (v týchto VOP uvádzaný ako "tovar zhotovený na zákazku"),
(d) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý podlieha rýchlemu zníženiu akosti alebo skaze,
(e) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru uzavretého v ochrannom obale, ktorý nie je vhodné vrátiť z dôvodu ochrany zdravia alebo z hygienických dôvodov a ktorého obal bol po dodaní porušený,
(f) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj tovaru, ktorý môže byť vzhľadom na svoju povahu po dodaní neoddeliteľne zmiešaný s iným tovarom,
(g) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je vykonanie naliehavých opráv alebo údržby, o ktoré Kupujúci výslovne požiadal Predávajúceho,
(h) ak ide o zmluvu, ktorej predmetom je predaj zvukových záznamov, obrazových záznamov, zvukovoobrazových záznamov, kníh alebo počítačového softvéru predávaných v ochrannom obale, ak bol tento obal rozbalený.

4. Kupujúci je oprávnený aj bez uvedenia dôvodu odstúpiť od zmluvy do 14 dní. Lehota na odstúpenie od zmluvy uplynie 14 dní odo dňa prevzatia tovaru. Kupujúci môže uplatniť právo na odstúpenie od zmluvy u predávajúceho len spôsobom nevzbudzujúcim pochybnosti, že došlo k odstúpeniu od zmluvy. Kupujúci môže použiť na tieto učily elektronickú poštu politricka@gmail.com
5. Lehota na odstúpenie od zmluvy sa považuje za zachovanú, ak oznámenie o odstúpení od zmluvy bolo odoslané predávajúcemu najneskôr 14 dní odo dňa prevzatia tovaru.
6. Po platnom odstúpení od zmluvy predávajúci vráti kupujúcemu platby, ktoré kupujúci uhradil v súvislosti s uzavretím kúpnej zmluvy, najmä kúpnu cenu vrátane nákladov na doručenie tovaru. Predávajúci však nie je povinný uhradiť kupujúcemu dodatočné náklady, ak si kupujúci zvolil iný spôsob doručenia, ako je najlacnejší bežný spôsob doručenia ponúkaný predávajúcim. Platby budú kupujúcemu vrátené bez zbytočného odkladu a v každom prípade najneskôr do 14 dní odo dňa, keď bude doručené oznámenie o odstúpení od kúpnej zmluvy. Úhrada bude uskutočnená rovnakým spôsobom, aký kupujúci použil pri platbe predávajúcemu, a to bez účtovania akýchkoľvek ďalších poplatkov.
7. Obchod neprijme zásielky zaslané na dobierku.
8. Vrátený tovar nesmie niesť stopy použitia, musí byť v originálnom balení a obsahovať všetky etikety, inak bude opätovne zaslaný zákazníkovi na jeho náklady.

VII . Záruka a reklamácie objednaného tovaru

1. Na všetok tovar, ktorý je v obchode k dispozícii, sa vzťahuje záruka od výrobcu. Predávajúci zodpovedá Kupujúcemu za to, že predávaný tovar je v zhode s kúpnou zmluvou, najmä, že je bez vád. Zhodou s kúpnou zmluvou sa rozumie, že predávaný tovar má akosť a úžitkové vlastnosti uvádzané Predávajúcim, výrobcom alebo jeho zástupcom, prípadne akosť a úžitkové vlastnosti pre vec takého druhu obvyklé, že zodpovedá požiadavkám právnych predpisov a zodpovedá účelu, ktorý Predávajúci na použitie tovaru uvádza alebo pre ktorý sa tovar obvykle používa.
2. Záruka sa nevzťahuje na všetky druhy náhodného alebo úmyselného mechanického poškodenia (trhliny, rezy, atď.) alebo škody spôsobené z nedbalosti či vzniknuté z dôvodu nesprávneho použitia.
3. Základom pre vybavenie reklamácie je doklad o kúpe (daňový doklad alebo faktúra).
4. Ku každému reklamovanému tovaru musí byť pripojený reklamačný dokument alebo vyhlásenie o reklamácii, obsahujúce príčinu reklamácie spolu s informáciou kedy, a za akých okolností sa porucha objavila. Rovnako je potrebné uviesť svoje meno, priezvisko, adresu, číslo objednávky a informáciu, ako postupovať v prípade uznania reklamácie (výmena, oprava, vrátenie peňazí).
5. Reklamovaný tovar musí byť čistý a hygienicky nezávadný. V opačnom prípade si obchod vyhradzuje právo odmietnuť prijatie reklamácie.
6. Reklamácia bude vybavená do 14 dní od obdržania zásielky obchodom a zákazník bude o výsledku reklamácie informovaný.


VIII . Doprava

1. Náklady na dopravu tovaru hradí zákazník.
2. Vo výnimočných prípadoch sa prepravné náklady môžu zmeniť. Zákazník bude o tom informovaný pred odoslaním tovaru.
3. Maximálna dodacia lehota je 14 pracovných dní, počítajúc odo dňa, kedy bola platba evidovaná na na bankovom účte obchodu. V prípade platby dopredu, dodacia lehota sa počíta odo dňa, kedy bola kúpna zmluva uzavretá.
4. Zásielky sú doručované iba v pracovné dni.
5. Ak pri preberaní zásielky sú na balení viditeľné stopy poškodenia alebo je balenie narušené, existuje riziko, že došlo k manipulácii s obsahom balíka treťou stranou. V tomto prípade by ste mali odmietnuť prevziať tovar, v prítomnosti kuriéra spísať protokol o nahlásení škody a oznámiť túto skutočnosť zákazníckemu servisu obchodu.

IX. Platby

1. Zákazníci, ktorí nakupujú v obchode POLiTRičKá, súhlasí s vystavením dokladu o kúpe, ktorý neobsahuje podpis.
2. Zákazník je povinný pri dodaní tovaru skontrolovať, či je daňový doklad súčasťou dodávky.

X . Záverečné ustanovenia

1. Európska komisia zverejnila na adrese http://ec.europa.eu/odr/ portál mimosúdného riešenia online sporov medzi spotrebiteľmi (tzv. portál ODR). Nemáme v prípade sporu povinnosť a ani zámer zúčastniť sa konania pred spotrebiteľským rozhodcovským súdom.

Zásady vrátenia tovaru

V prípade hoci akého problému nás kontaktujte: politricka@gmail.com


Vrátený tovar zasielajte prosím poštovým kurierom na adresu: Hasičská 491, 943 01 Štúrovo, Slovensko

Tovar neposielajte na dobierku, zásielky zaslané na dobierku nebudú prevzaté.

VRÁTENIE TOVARU

Zákazník má právo na vrátenie zakúpeného tovaru bez udania dôvodu do 14 dní od obdržania zásielky.


Tovar je možné vrátiť za predpokladu, že:
- sa nachádza v pôvodnom a nepoškodenom stave,
- nenesie žiadne známky používania,
- je v pôvodnom výrobnom balení* a so všetkými etiketami.

Tovar pre vrátenie, odošlite v plastovom obale alebo kartónovej krabici, ak je to možné využite balenie, v ktorom ste obdržali zásielku.

Cenu za odoslaný tovar prostredníctvom pošty, hradí odosielateľ.

Odporúčame, aby vrátený tovar bol registrovaný a disponoval podacím číslom, vďaka ktorému môžte skontrolovať, kedy bude odoslaný tovar doručení k nám.

Neodosielame potvrdenie o obdržaní zásielky. Informácie o stave vráteného tovaru obdržíte v momente realizácie spracovania.

Je možné tiež vytvoriť písomné vyhlásenie s uvedením mena, priezviska, adresy, čísla objednávky a čísla účtu, na ktorý majú byť peniaze prevedené. Prevod na bankový účet je jediný možný spôsob vrátenia peňazí.


Podľa Občianskeho zákonníka ma dodávateľ povinnosť vrátiť spotrebiteľovi zaplatenú finančnú čiastku najneskôr do 14 dní od odstúpenia od kúpnej zmluvy.
Ak k zakúpenému tovaru bol pridaný iný tovar zadarmo ako darček alebo za zníženú cenu (rôzne druhy akčných ponúk), je nutné tento tovar zaslať späť spolu s tovarom, ktorý chcete vrátiť.
Náklady na dopravu vráteného tovaru hradí zákazník.
Suma, ktorá je vrátená, je cena za tovar. Poplatok za dopravu sa nevracia.
 
REKLAMÁCIE

Každý produkt, zakúpený v e-shope politricka.com, môže byť reklamovaný v rámci záruky na vady v rozsahu stanovenom občianským zákoníkom po dobu 2 rokov od dňa prevzatia spotrebiteľom.

Pre zahájanie reklamácie je potrebné:


⬩ Pripravete si písomné prehlásenie, ktoré bude obsahovať meno, adresu, číslo objednávky, podrobný popis vady a reklamačnú požiadavku. 

Reklamácia bude vybavená do 14 dní od obdržania zásielky obchodom. Zákazník bude informovaný o výsledku reklamácie emailom alebo telefonicky (e-mail alebo tel. číslo v reklamačnom formulári).

V prípade vady a poškodenia môže spotrebiteľ uplatniť nárok v rámci záruky a požiadavky:
⬥    oprava produktu (odstránenie vád)
⬥    výmena tovaru
⬥    zníženie ceny,
⬥    odstúpenie od kúpnej zmluvy

V prípade zahájenia reklamácie, poprosíme Vás kontaktovať nás na mailovú adresu politricka@gmail.com.

bottom of page